Rozgraniczenia i wznowienia granic

Niezbędna pomoc

Wznowienie granic jest to jednoznaczne odnalezienie lub odnowienie (wznowienie) istniejących punktów granicznych działki. Wznowienia dokonuje się na podstawie DOKUMENTÓW istniejących dla danej nieruchomości i z nią powiązanych miarami, pomiarem geodezyjnym i innymi obliczeniami, na podstawie których „odtwarza” sie je w terenie. W dokumentach tych pisze, w jaki sposób (za pomocą czego) zastabilizowano punkty. Nie zawsze będzie to klasyczny betonowy kamień (granicznik), często znajduje się kamienie granitowe, bolce, rurki żelazne lub nawet… butelki odwrócone do góry dnem 😉
Geodeta nie jest w tym postępowaniu stronniczy. Nie ma się prawa osądzać, iż wznawia się jakikolwiek punkt graniczny – na korzyść strony zlecającej. Wszystkie czynności geodezyjno-prawne przeprowadza się na podstawie analizy istniejących dokumentów. Zawiadamia sie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – o dniu i godzinie okazania granic. Zawiadamia się właściciela danej nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości sąsiadujących z przedmiotową działką
Jeżeli istniejące dokumenty nie pozwalają na jednoznaczne wznowienie punktów granicznych wówczas przeprowadza się rozgraniczenie. Czynności te, po pisemnych zawiadomieniach wszystkich zainteresowanych stron – przeprowadza się przy ich udziale. W razie sporu, geodeta proponuje ugodę. Jeżeli strony nie mogą dojśc do porozumienia w sprawie ustalenia przebiegu granicy wówczas sprawę kieruje się do sądu.