Pomiary specjalne do celów regulacji rzek i cieków wodnych

Rzeki pod kontrolą

Regulacje cieków wodnych mają na celu zapewnienie optymalnego przebiegu linii brzegowej i stałego, stabilnego przebiegu koryta rzeki. Prace te zmierzają ku zabezpieczeniu bezpiecznego przebiegu cieku wodnego, zwiększeniu przepustowości. Chroni się tym samym linię brzegową, obiekty budowlane, przyległe tereny – przez zalaniem, podmywaniem i inną szkodliwą działalnością.
Projektuje się umocnienia, progi wodne i inne budowle hydrotechniczne. Reguluje się i pogłębia dno, umacnia brzegi, buduje się wały przeciw powodziowe.

Nasza firma obsługiwała m.in. regulację rzeki Świdna, od Meszna do granicy z Republiką Czeską w Dziewiętlicach. Jako, że na rzece tej (w Dziewietlicach) przebiega Granica Państwa (PL/CZ), inwestycja ta była realizowana przy współpracy ze stroną czeską. Mapę do celów projektowych do celów regulacji wykonała nasza firma.

Prace geodezyjne do celów regulacji koryta rzecznego wiążą się z aktualizacją mapy do celów projektowych. Jednak w tym wypadku należy liczyć się z faktem, iż poza terenami zabudowanymi może nie być – mapy zasadniczej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym. W takiej sytuacji dla takiego obszaru zakłada się nowe mapy do Zasobu, a tym samym cena mapy rośnie.

Pomiar do celów regulacji cieku wodnego obejmuje szczegółowy pomiar koryta, linii brzegowej, oraz przyległego pasa w obrębie osi cieku. Pas ten obejmuje zazwyczaj 30m lub więcej w poszczególnych miejscach, w zależności od potrzeb projektowych.

W zależności od długości, zróżnicowania przebiegu, rozległości cieku sporządza się X przekroi. Jest to pomiar przestrzenny i na jego podstawie możliwe jest wygenerowanie określonej liczby profili poprzecznych lub numerycznego modelu terenu. Każda pikieta (punkt pomiaru) zawiera w sobie współrzędne w obowiązującym układzie państwowym, oraz rzędna wysokościową.

Zlecając prace geodezyjne podaje się początek i koniec zakresu regulacji. Wskazuje się także obszary o poszerzonym zakresie aktualizacji (pomiaru), w którym planuje sie budowę urządzeń hydrotechnicznych lub innych, funkcjonalnie z nimi powiązanych. Warto takie obszary uzgodnić, aby uniknąć w późniejszym terminie sporządzania dodatkowych map.