Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu

Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z innymi obiektami towarzyszącymi podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Także obowiązujące przepisy nakazują wykonanie pomiarów w wykopie, przed zasypaniem.
Należy zgłosić geodecie termin rozpoczęcia robót, oraz przewidywany czas ukończenia prac przez zasypaniem wykopu. Pomiar powinien oddawać rzeczywiste położenie sieci, gdyż takie potem zostaje naniesione na mapę zasadniczą i powykonawczą dla inwestora. Dopiero po wykonaniu pomiaru można przystapić do prac związanych z zasypaniem sieci.
Geodeta po wykonaniu inwentaryzacji sporządza mapę powykonawczą oraz porównuje otrzymane wyniki pomiaru z projektem. Na tej podstawie dokonuje wpisu we właściwych dokumentach o zgodności lub niezgodności z uzgodnionym projektem. Mapa powykonawcza jest opieczętowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej dokumentem stwierdzającym przyjęcie do Zasobu. Jest niezbędna do zgłoszenia zakończenia budowy w Nadzorze Budowlanym. Po pomiarze sporządzany jest operat z inwentaryzacji powykonawczej oraz wspomniane mapy powykonawcze. Składa się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej. Tam operat jest kontrolowany a mapy opieczętuje się. Czas oczekiwania zajmuje do 10 dni roboczych.