Podziały nieruchomości

Praca geodezyjno-prawna

Podziałem nieruchomości (gruntowej), zwyczajowo zwany podziałem działki jest to wyodrębnienie fragmentu pewnej powierzchni działki (nieruchomości). Tak wyodrębniona powierzchnia stanowić może odrębną nieruchomość (działkę) lub też, w następstwie innych prac geodezyjno – prawnych, może wejść w skład drugiej działki. Najczęściej dzielimy działki gdy chcemy odsprzedać, powiększyć inną, wydzielić jako działkę budowlaną, rolną pod uprawę itp.

Podziałowi moga podlegać także nieruchomości zabudowane (budynkowe), jednak bez możliwości podziału budynków. W szczególnej sytuacji możliwy jest podział budynku jeżeli (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) powstaną ODDZIELNE budynki.

Podziału nieruchomości moze dokonać uprawniony geodeta, na wniosek klienta i na podstawie wspólnych ustaleń. W pierwszej kolejności należy zbadać, czy w danym miejscu jest możliwy podział działki, zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Geodeta zgłasza pracę do powiatowego Ośrodka Dokumentacji oraz oczekuje na dokumenty. Dopiero po otrzymaniu dokumentów następują dalsze czynności geodezyjne – odszukanie w terenie i przyjęcie istniejących granic do dalszych prac. W następnej kolejności sporządza sie na mapie projekt podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych. W tym etapie sporządzone przez geodetę dokumenty trafiają do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej. Tam dokumenty oczekują na decyzję zatwierdzającą podział. Po tej decyzji następuje wyniesienie podziału w terenie zgodne z projektem. 

odziału dokonuje się fizycznie na gruncie – stabilizuje sie punkty graniczne działki specjalnymi kamieniami (granicznikami). Punkty graniczne na wypadek uszkodzenia są stabilizowane podwójnie. Oznacza to, iz pod właściwym kamieniem granicznym na pewnej głębokości umieszcza się tzw. płytkę z wyrytym krzyżem. Dzieki temu nawet jeżeli właściwy kamień granicznik „zniknie” lub ulegnie uszkodzeniu – na podstawie archiwalnych dokumentów pomiarowych geodeta jest w stanie określić gdzie powinien być dany granicznik, odnaleźć (odkopać) płytke i wznowić znak graniczny.

Właściciel danej nieruchomości jest zobowiązany szanować i utrzymywać w stanie nie naruszonym zgnaki graniczne własnej nieruchomości. Leży to w jego interesie.

Istniejące w terenie graniczniki są także ważne z punktu prowadzenia inwestycji. Od tych większych – po mniejsze, w obrębie jednej działki. Przykład moze stanowić tyczenie budynku, lub innego obiektu wymagającego pozwolenia na budowe, który powinien zachować odpowiednie odległości od granic działek sąsiednich.

Klient, który zamierza kupić działkę, powinien żądać od sprzedającego okazania granic działki. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, iz kupuje kota w worku, oraz moze spodziewać się problemów i niepotrzebnych kosztów wzywania geodety w teren, celem odnalezienia graniczników.