Dodaj do zakładek
INSTALGEO
Geodezja
Usługi Geodezyjne i Projektowe Marek Job
ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa
NIP: 753-153-50-16 REGON: 531645941
Wytyczenia sieci uzbrojenia terenu

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu polega na wyznaczeniu w terenie i utrwaleniu punktów projektowanej sieci czy też przyłącza, zgodnie z jej zaprojektowanym przebiegiem.

 • Sieć uzbrojenia stanowią wszystkie rodzaje przewodów naziemnych i podziemnych wraz z towarzyszącymi im obiektami, funkcjonalnie z nimi powiązanymi. Będą to w szczególności wszelkie sieci do transportu substancji ciekłych, gazowych, sieci cieplne, kable energetyczne, światłowodowe, telekomunikacyjne itp. Do obiektów towarzyszących zaliczyć możemy - studzienki, komory, tunele zbiorcze i inne.
 • Punkty obrazujące oś sieci wyznacza się na podstawie projektu, sporządzonego przez uprawnionego projektanta. Przed tyczeniem należy taki projekt dostarczyć do geodety - w terminie przynajmniej kilku dni od planowanych prac. Projekt powinien być CZYTELNY, z wyraźnym przebiegiem sieci. Od tego zależy poprawne wyznaczenie przebiegu sieci w terenie. Geodeta nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektanta.
 • Na podstawie dostarczonego do geodety projektu geodeta opracowuje wszystkie niezbędne dane do wytyczenia sieci w terenie. Zaznacza się w terenie: punkty załamania/zmiany kierunku sieci, szczególne punkty armatury podziemnej i naziemnej (trójniki, odejścia, punkty włączenia do istniejących sieci), obiekty podziemne (studzienki, kanały, komory), obiekty naziemne (wsporniki, podpory itp), latarnie i inne obiekty.
 • Dla rozbudowanych, długich sieci uzbrojenia - tyczy się punkty pośrednie trasy (np. gazociąg, kanalizacja).
 • Jeżeli planowana sieć przecina się z inną istniejącą w terenie siecią - wyznacza się miejsca tych kolizji. Ułatwia to prowadzenie robót i sygnalizuje miejsca gdzie należy zachować szczególną ostrożność podczas prac ziemnych.
   
 • Zakłada się w pobliżu inwestycji uzgodnioną liczbę reperów roboczych. Szczególnie w przypadku sieci kanalizacyjnych, gdzie istnieje konieczność zachowania odpowiednich spadków, czy też w pobliżu miejsc gdzie dana sieć ma przejść pod ciekiem wodnym lub drogą. Repery robocze są w specjalny sposób znakowane, np. jaskrawą farbą w spray'u. Stabilizuje sie je w miejscach widocznych, charakterystycznych (np. na śrubach słupów), gdzie nie uległy by uszkodzeniu lub przemieszczeniu.
 • Jeżeli istnieje ryzyko stracenia tyczonego punktu lub inwestycja prowadzona jest kilku etapowo, zakłada się punkty poboczne. Są to punkty rozlokowane w uzgodnionej z kierownikiem robót odległości od osi danej sieci (najczęściej poza bezpośrednim obszarem/pasem robót). Od tych punktów określa się domiary do punktu wyznaczającego oś trasy sieci. Umożliwia to tym samym wznowienie osi sieci przez ekipę prowadzącą prace. Sporządza się także szkic tyczenia, przekazując go kierownikowi budowy.
 • Ostatecznie dokonuje się wpisu do dziennika budowy, stwierdzającego fakt wytyczenia obiektu przez uprawnionego geodetę.
[Podstawa prawna:]
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. §27 (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)
Strona główna
Usługi
Kontakt z nami
Dojazd do firmy