Dodaj do zakładek
INSTALGEO
Geodezja
Usługi Geodezyjne i Projektowe Marek Job
ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa
NIP: 753-153-50-16 REGON: 531645941
Pomiary specjalne do celów regulacji rzek i cieków wodnych

Rozmiar: 4937 bajtów Rozmiar: 7389 bajtów Regulacje cieków wodnych mają na celu zapewnienie optymalnego przebiegu linii brzegowej i stałego, stabilnego przebiegu koryta rzeki. Prace te zmierzają ku zabezpieczeniu bezpiecznego przebiegu cieku wodnego, zwiększeniu przepustowości. Chroni się tym samym linię brzegową, obiekty budowlane, przyległe tereny - przez zalaniem, podmywaniem i inną szkodliwą działalnością.

Projektuje się umocnienia, progi wodne i inne budowle hydrotechniczne. Reguluje się i pogłębia dno, umacnia brzegi, buduje się wały przeciw powodziowe.

Nasza firma obsługiwała m.in. regulację rzeki Świdna, od Meszna do granicy z Republiką Czeską w Dziewiętlicach. Jako, że na rzece tej (w Dziewietlicach) przebiega Granica Państwa (PL/CZ), inwestycja ta była realizowana przy współpracy ze stroną czeską. Mapę do celów projektowych do celów regulacji wykonała nasza firma.

  • Prace geodezyjne do celów regulacji koryta rzecznego wiążą się z aktualizacją mapy do celów projektowych. Jednak w tym wypadku należy liczyć się z faktem, iż poza terenami zabudowanymi może nie być - mapy zasadniczej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym. W takiej sytuacji dla takiego obszaru zakłada się nowe mapy do Zasobu, a tym samym cena mapy rośnie.
  • Pomiar do celów regulacji cieku wodnego obejmuje szczegółowy pomiar koryta, linii brzegowej, oraz przyległego pasa w obrębie osi cieku. Pas ten obejmuje zazwyczaj 30m lub więcej w poszczególnych miejscach, w zależności od potrzeb projektowych.
  • W zależności od długości, zróżnicowania przebiegu, rozległości cieku sporządza się X przekroi. Jest to pomiar przestrzenny i na jego podstawie możliwe jest wygenerowanie określonej liczby profili poprzecznych lub numerycznego modelu terenu. Każda pikieta (punkt pomiaru) zawiera w sobie współrzędne w obowiązującym układzie państwowym, oraz rzędna wysokościową.
  • Zlecając prace geodezyjne podaje się początek i koniec zakresu regulacji. Wskazuje się także obszary o poszerzonym zakresie aktualizacji (pomiaru), w którym planuje sie budowę urządzeń hydrotechnicznych lub innych, funkcjonalnie z nimi powiązanych. Warto takie obszary uzgodnić, aby uniknąć w późniejszym terminie sporządzania dodatkowych map.
Strona główna
Usługi
Kontakt z nami
Dojazd do firmy