Dodaj do zakładek
INSTALGEO
Geodezja
Usługi Geodezyjne i Projektowe Marek Job
ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa
NIP: 753-153-50-16 REGON: 531645941
Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
    Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z innymi obiektami towarzyszącymi podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Także obowiązujące przepisy nakazują wykonanie pomiarów w wykopie, przed zasypaniem.
  • Należy zgłosić geodecie termin rozpoczęcia robót, oraz przewidywany czas ukończenia prac przez zasypaniem wykopu.
  • Pomiar powinien oddawać rzeczywiste położenie sieci, gdyż takie potem zostaje naniesione na mapę zasadniczą i powykonawczą dla inwestora.
  • Dopiero po wykonaniu pomiaru można przystapić do prac związanych z zasypaniem sieci.
  • Geodeta po wykonaniu inwentaryzacji sporządza mapę powykonawczą oraz porównuje otrzymane wyniki pomiaru z projektem. Na tej podstawie dokonuje wpisu we właściwych dokumentach o zgodności lub niezgodności z uzgodnionym projektem.
  • Mapa powykonawcza jest opieczętowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej dokumentem stwierdzającym przyjęcie do Zasobu. Jest niezbędna do zgłoszenia zakończenia budowy w Nadzorze Budowlanym.
  • Po pomiarze sporządzany jest operat z inwentaryzacji powykonawczej oraz wspomniane mapy powykonawcze. Składa się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej. Tam operat jest kontrolowany a mapy opieczętuje się. Czas oczekiwania zajmuje do 10 dni roboczych.
[Podstawa prawna:]
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. §27 (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)
Strona główna
Usługi
Kontakt z nami
Dojazd do firmy