Dodaj do zakładek
INSTALGEO
Geodezja
Usługi Geodezyjne i Projektowe Marek Job
ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa
NIP: 753-153-50-16 REGON: 531645941
Pomiary powykonawcze budynków
Rozmiar: 19409 bajtów
Rozmiar: 9678 bajtów
Rozmiar: 19355 bajtów
    Po zakończeniu budowy niezbędny jest pomiar powykonawczy budynku. Pomiar powykonawczy budynku ma na celu: zaktualizowanie mapy zasadniczej o dany budynek, wraz z przestrzennym zagospodarowaniem terenu, kontrolę zgodności z projektem oraz uzupełnienie bazy informacji Ewidencji Gruntów i Budynków. Niezbędną dokumentację dla Ewidencji Gruntów i budynków sporządza geodeta.
  • Klient dostarcza także kopie: pozwolenia na budowę oraz kopię decyzji o nadaniu numeru. Kopie tych dokumentów stanowią uzupełnienie dokumentacji powykonawczej (operatu) zdawanego przez geodetę do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej.
  • Z inwentaryzacji powykonawczej powstaje mapa powykonawcza oraz geodeta uprawniony stwierdza zgodność lub niezgodność wykonania z projektem. Ta informacja wraz z mapą jest niezbędna do odbioru budynku. Taka sama zasada obejmuje także przyłącza domowe (przyłącze gazowe, energetyczne, wodne, kanalizacyjne itp.). Należy więc mieć na uwadze, iż zgodność wykonania leży w interesie klienta i należy tego dopilnować. Inwestor nie może pozwolić na samowolne decyzje o zmianie przebiegu sieci lub zmianę w trakcie budowy nie wynikającą z treści projektu budowlanego oraz zaprojektowanego i uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia.
  • Klient otrzymuje ustaloną ilość map powykonawczych oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych. Wyciąg ten zostaje opieczętowany klauzulą iż stanowi podstawę do dokonania wpisu w Księdze Wieczystej. Dokument ten jak również wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej (określający położenie nieruchomości na mapie) stanowią podstawowe załączniki do wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości.
Budynek mieszkalny wraz z przyłączami domowymi. Zaznaczone kolorami - eNN czerwony, w - niebieski, ks - brązowy, gaz - żółty.
[Podstawa prawna:]
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.(Dz.U. nr 25 z dnia 13 marca 1995 r. poz. 133)]
Strona główna
Usługi
Kontakt z nami
Dojazd do firmy